4. Ny vattenhantering i Nederländerna

Salt marshes near Sint Philipsland
Salt marshes
I Nederländerna är hanteringen av vatten en kontinuerlig kamp som har format landets kultur och sättet vilket Nederländarna upplever världen omkring sig. Som ett resultat av detta har Nederländarna vänt hotet av att leva i en komplex deltaregion till en serie av möjligheter, konstant nyskapande för att producera nya lösningar och produkter som bidrar till Nederländsk Deltateknologi. Nederländsk Deltateknologi är den Nederländska integrerade inriktningen som tillåter boende i deltaområden. Vid sidan av de traditionella, kärndisciplinerna vattenhantering och hydraulisk ingenjörskonst, innefattar det många expertisområden såsom spatial planering och ekologi vilka adderar upp till innovativa lösningar.

4.1 Vår erfarenhet

Nederländerna är inte enbart ett platt låglänt land. En avsevärd del av det har återtagits från havet! Om det inte fanns några vallar, dyner eller stormflodsbarriärer skulle 66 % av landet, inklusive städer som Amsterdam, Haag och Rotterdam regelbundet svämmas över. Dessutom skulle dessa översvämningar förstöra de mest höginkomstbringande områdena, vilka står för 70 % av landets BNP.
Nederländerna är även ett land med en hög invånardensitet (465 människor per kvadratkilometer). Detta, kombinerat med en ekonomi som till stor del är relaterar till transport, navigation och hamnar, resulterar i tryck på utrymme och miljö som noggrant måste hanteras. För att göra detta planerar Nederländarna genom att involvera relevanta andelsinnehavare för att formge hållbara ingenjörslösningar och ’smarta’ infrastrukturer för komplexa miljöer.

4.2 Vår utmaning

Nederländerna utmanas av två konsekvenser av klimatförändring: höjning av havsytan och förändrade regnmönster. Den sista resulterar i mer frekventa och kraftigare nederbörder, liksom lokala perioder av torka och väta. Liksom många andra deltaregioner är även Nederländerna känsliga för landsjunkning. Dock är inte miljöutmaningar de enda problem som deltaregioner har framför sig. Ett ansenligt tryck utövas även av befolkningstillväxt och det medföljande behovet av plats och resurser såsom dricksvatten. Nederländarna kommer att fortsätta bo i sitt delta under kommande sekler och därmed fortsätta producera innovativa lösningar för att möta deltarelaterade utmaningar.

4.3 Vår infallsvinkel

För att göra det lättare att ta itu med problemen de står inför förlitar sig Nederländerna på en högt utvecklad institutionell miljö och detaljerade planer för hållbar vattenhantering. När man utvecklar lämpliga medel börjar Nederländarna med att försäkra sig om att de fullständigt förstår vattensystemet de har att göra med. Nederländarna är världsledande när det gäller kunskap om hydraulik, landsänkning, saltvattens intrång, och akvatiskekologi. Och de inser vikten av att integrera denna förståelse av naturliga system med försök att ta upp de socioekonomiska aspekterna av system i stor skala (i flodintagsområden) och i mindre skala (i stadsområden).

4.4 Vårt agerande

Många projekt genomförs just nu i Nederländerna för att trygga mer ’Rum för vatten’. Till exempel var riktlinjen fram till nyligen att höja toppnivån på vallarna för att bevara den nödvändiga nivån av översvämningsskydd. Denna sekellånga doktrin övergavs år 2000 för att ersättas med ’Rum för floden’. I den nya doktrinen breddas floderna genom att placera vallarna längre från floden, eller genom att sänka flodens förland. Man ser till att inte påverka värdefulla aspekter hos landskap, natur och kulturhistoria. Inriktningen siktar på en balans mellan nuvarande och förutsägbara framtida platsbehov, samtidigt som man håller ett öga öppet för varje möjlighet att förbättra säkerheten så väl som den övergripande landskapsarkitekturen och förbättring av den allmänna miljösituationen.

4.5 Vår vision

För att behandla framtidens utmaningar ansvarsfullt kommer Nederländerna fortsätta med utvecklingen av innovativa planer, produkter och tjänster som gynnar situationen i Nederländerna. Dessa skall även kunna vara till internationell nytta. Vi kommer att påskynda innovationscykeln genom ett bättre samarbete mellan myndigheter, kunskapsinstitutioner, marknadskrafter och sociala organisationer för att sammanföra olika utvärderingsfälts expertis. I detta ögonblick är alla dess intressanta utvecklingsprojekt synliga, som riskbaserade designlösningar, innovativa vall och vallförstärknings- och vallinspektionstekniker, översvämningsvarningssystem, och expertis inom multipel landanvändning. Nederländerna är ett pilotprojekt för innovativa deltalösningar som möjliggör deltaliv.