4. Uusi vedenhallinta Alankomaissa

Salt marshes near Sint Philipsland
Salt marshes
Alankomaissa veden käsittely on jatkuvaa kamppailua, mikä on muokannut maan kulttuuria ja tapaa jolla hollantilaiset suhtautuvat ympäröivään maailmaan. Tämän seurauksena hollantilaiset ovat muuttaneet elämän mutkikkaalla suistoalueella uhasta sarjaksi mahdollisuuksia, innovoiden jatkuvasti tuottaakseen uusia ratkaisuja ja tuotteita jotka pohjautuvat hollantilaiseen suistoteknologiaan. Hollantilainen suistoteknologia on integroitu hollantilainen lähestymistapa, joka mahdollistaa elämän suistoalueilla. Paitsi perinteisiä, ydinosaamiseen kuuluvia vedenhallintaa ja vesirakentamista, se kattaa useita muitakin aloja kuten tilasuunnittelu ja ekologia, jotka lisäävät innovatiivisia ratkaisuja.

4.1 Meidän kokemuksemme

Alankomaat ei ole vain tasainen, matalalla sijaitseva maa. Huomattava osa siitä vallattu mereltä! Ilman tulvavalleja, dyynejä tai myrskysuoja-aitoja, 66 % maasta, mukaan lukien sellaiset kaupungit kuten Amsterdam, Haag ja Rotterdam jäisivät säännöllisesti tulvien alle. Lisäksi nämä tulvat hävittäisivät ennen kaikkea vauraita alueita, jotka vastaavat lähes 70 % maan bruttokansantuotteesta. Alankomaat on myös maa, jossa asukastiheys on suuri (465 asukasta neliökilometrillä). Yhdistettynä laajalti kuljetusalaan, merenkulkuun ja satamiin nojaavaan talouteen seurauksena on paineita tilankäytön ja ympäristön suhteen, joita täytyy hallita huolellisesti. Hollantilaiset suunnittelevat ottamalla mukaan kaikki sidosryhmät luodakseen kestäviä ratkaisuja ja ’älykkäitä’ infrastruktuureja monimutkaisiin ympäristöihin.

4.2 Meidän haasteemme

Kaksi ilmastonmuutoksen vaikutusta aiheuttaa haasteita Alankomaille: merenpinnan nousu ja sademäärien muutokset. Jälkimmäinen näistä johtaa useammin toistuviin ja suurempiin rankkasateisiin ja toisaalta myös paikallisiin kuiviin ja kosteisiin kausiin. Kuten useat muutkin suistoalueet, Alankomaat  on myös altis maanvajoamiselle. Ympäristöongelmat eivät kuitenkaan ole ainoat suistoalueita kohtaavat vaikeudet. Huomattavia paineita aiheuttaa myös väestönkasvu ja siihen liittyvät vaatimukset tilasta ja resursseista, kuten juomavedestä. Hollantilaiset aikovat elää suistollaan vielä vuosisatoja ja siksi he tuottavatkin innovatiivisia ratkaisuja vastatakseen suiston haasteisiin.

4.3 Meidän lähestymistapamme

Keskittyäkseen paremmin kohtaamiinsa ongelmiin Alankomaat turvautuu pitkälle kehitettyihin institutionaalisiin puitteisiin ja yksityiskohtaisiin suunnitelmiin kestävässä vedenhallinnassa. Tarkoituksenmukaisia menettelytapoja kehittäessään hollantilaiset aloittavat varmistamalla, että he ymmärtävät käsiteltävän vesistösysteemin läpikotaisin. Hollantilaiset ovat johtava kansa mitä tulee tietämykseen vesirakentamisesta, maan vajoamisesta, suolaveden tunkeutumisesta ja vesiekologiasta. Lisäksi he ymmärtävät, kuinka tärkeää on integroida tämä ymmärtämys luonnon järjestelmistä sosio-ekonomiseen tietouteen suuressa (jokialtaissa) ja pienessä (urbaaneilla alueilla) mittakaavassa.

4.4 Meidän toimenpiteemme

Useita projekteja implementoidaan Alankomaissa tällä hetkellä, jotta varmistettaisiin lisää ’Tilaa vedelle’. Esimerkiksi viimeaikoihin asti standardinmukainen menettely oli kohottaa tulvavallien harjakorkeutta tarvittavan tulvasuojan saavuttamiseksi. Tämä vuosisatoja vanha menettelytapa hylättiin vuonna 2000 ’Tilaa joelle’ -menettelyn tieltä. Uudessa menettelytavassa jokien risteysalueita levennetään sijoittamalla vallit kauemmas joesta tai madaltamalla jokien niemiä. Arvokkaiden maisemallisten, luonnon ja kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyminen varmistetaan huolellisesti. Lähestymistapa tähtää tasapainoon nykyisten ja ennustettavissa olevien tulevien tilavaatimusten välillä, samalla pitäen silmällä kaikkia mahdollisuuksia niin turvallisuuden parantamiseen kuin myös maisemasuunnitteluun ja yleisten ympäristöolojen parantamiseen.

4.5 Meidän visiomme

Käsitelläkseen tulevia haasteita vastuullisesti Alankomaat jatkaa innovatiivisten suunnitelmien, tuotteiden ja palvelujen kehittelyä, mikä on hyväksi Alankomaiden tilanteelle. Lisäksi niille voi olla kansainvälistäkin käyttöä. Kiihdytämme innovaatiokiertoa parantamalla yhteistyötä viranomaisten, tietoinstituutioiden, markkinoiden ja sosiaalisten organisaatioiden välillä tuodaksemme yhteen erilaiset osaamisalueet. Tällä hetkellä kaikki sen kiinnostavat kehitysprojektit ovat esillä, kuten riskipohjaiset suunnitteluratkaisut, innovatiiviset tulvavallit ja niiden vahvistaminen, vallien tutkimistekniikat, tulvavaroitusjärjestelmä, ja asiantuntemus moninaisessa maankäytössä. Alankomaat on pilottiprojekti innovatiivisissa suistoratkaisuissa, mikä mahdollistaa elämän suistoalueella.