Water

Het is een cliché, maar wel een waar cliché: zonder water kunnen we niet leven. En niet alleen mensen zouden het moeilijk krijgen, ook de meeste planten en dieren op aarde zouden het niet lang volhouden. Hoewel een aarde zonder water bijna onvoorstelbaar is, is het echt niet zo vanzelfsprekend dat er volop schoon water aanwezig is. Honderden miljoenen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater of moeten elke dag kilometers lopen naar de dichtstbijzijnde waterpomp. Behalve een tekort, kan ook een teveel aan water voor problemen zorgen: denk maar aan de watersnoodramp van 1953 of onderlopende kelders door hoge waterstanden van de rivier.

Om volop van de mogelijkheden die water biedt gebruik te kunnen maken, moet water worden beheerd. Dat geldt voor een droog gebied in Afrika net zo goed als voor een kustland als Nederland. Om in te kunnen grijpen in de waterhuishouding van een gebied is echter veel kennis van zaken nodig. In de natuur is namelijk sprake van een balans die vaak maar net in evenwicht is. Een kleine verandering kan erg grote gevolgen hebben, ook al is dat pas op lange termijn merkbaar. Kennis over wat water is, hoe water over de wereld is verdeeld, hoe de waterkringloop werkt en wat getijden precies zijn is daarvoor onontbeerlijk. Met die kennis kan worden geprobeerd de functies die water heeft te optimaliseren. Functies van water zijn bijvoorbeeld: drinkwater, irrigatiewater en vaarwater (op rivieren, meren en de zee). Waterbeheer of -management maakt het mogelijk dat waterwinning en -zuivering zoveel mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met andere activiteiten, zoals wonen, werken en recreëren. Ook de natuur mag daarbij niet worden vergeten! Om de precaire balans tussen land en water ook in de toekomst veilig te houden, moet vooruit worden gekeken.
Over wat water is, waarvoor water wordt gebruikt en hoe water (duurzaam) kan worden beheerd, kan op deze pagina's meer worden gelezen.