25 Jaar later

De bouw van de Oosterscheldekering heeft ook een keerzijde. Het getij stroomt niet meer zo snel door de Oosterschelde. Dat betekent dat het zand dat bij storm van de platen, slikken en schorren verdwijnt, niet langer door de stroming wordt aangevuld. De zandplaten vlakken af en de geulen vullen zich met zand en slib. Dit wordt zandhonger genoemd.

Zandhonger

Jaarlijks kalft zo een tot twee centimeter van de elfduizend hectare zandbanken, slikken en schorren af. Daarmee raken tienduizenden trekvogels steeds meer van hun broodnodige foerageerplek kwijt, zeehonden verliezen hun rust- en zoogplaatsen. Ook de kustverdediging heeft een probleem nu slikken en schorren steeds minder goed de golven kunnen breken. Hierdoor verhoogt de golfbelasting op de dijken en is extra versteviging noodzakelijk.

Building with Nature

Gebruikmakend van het principe Building with Nature, werken Rijkswaterstaat, provincie Zeeland en Natuurmonumenten aan een aanpak. Building with Nature maakt gebruik van natuurlijke processen en krachten met behoud van de infrastructurele en economische randvoorwaarden. Er zijn twee proeven geweest. Op Galgeplaat (2008-2012) waarbij het verlies van sediment door suppletie is tegengegaan. De duurzaamheid van deze proefsuppletie en het effect op bijvoorbeeld het bodemleven zijn nog onbekend en worden jaarlijks geëvalueerd.

Bij de Schelphoek zijn richels in serie ingegraven om te meten of zij het wegstromen van zand belemmeren. Ook deze proef (2011-2013) wordt de komende jaren gevolgd met metingen.

Roggenplaat

De projectpartners willen de proef met zandsuppletie graag doorzetten op de Roggenplaat. Dit is de grootste droogvallende plaat in de Oosterschelde met een hoge natuurwaarde. De sterke stroming zo vlakbij de kering veroorzaakt forse erosie. Na een crowdfundingactie (goed voor € 13.500) en bijdragen van Natuurmonumenten, het Zeeuwse Landschap, de provincie Zeeland en Oosterschelde gemeenten, stelde minister Schultz van Haegen november 2014 6,3 miljoen euro beschikbaar voor herstel van de Roggenplaat.