Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieeen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Deltawerken Online.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de redactie, noch Stichting Deltawerken Online aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op deze website zou kunnen voorkomen.

Stichting Deltawerken Online kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden jegens de Gebruiker of derden voor enigerlei schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige algemene, bijzondere, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit deze website of het gebruik daarvan.