Organisaties

In Nederland zijn verschillende (overheids)organisaties actief op het gebied van water in de breedste zin van het woord.

Rijkswaterstaat

Op landelijk niveau is Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van polders, dijken, sluizen, bemalingen, wegen, bruggen, etc. Of zoals Rijkswaterstaat het zelf verwoordt: 'wij zorgen voor droge voeten, voldoende schoon water en vlot en veilig verkeer over weg en water'. Rijkswaterstaat werkt samen met onder andere waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten.

De organisatie bestaat al meer dan 210 jaar. Er zijn zeven regionale divisies en acht gespecialiseerde diensten en er werken circa 7.500 mensen.

Meer informatie: Rijkswaterstaat

Waterschappen

Een waterschap, ook wel hoogheemraadschap genoemd, zorgt in een bepaald gebied voor het waterbeheer. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het watersysteembeheer (de kwantiteit, kering en waterkwaliteit) en het zuiveringsbeheer (van afvalwater). Er zijn ook waterschappen die vaarwegen en landwegen in beheer hebben.

Nederland heeft momenteel 23 waterschappen. Het oudste waterschap is het Hoogheemraadschap van Rijnland dat uit 1255 dateert. Het bestuur van een waterschap staat onder leiding van de dijkgraaf (of watergraaf), die voor zes jaar door de regering benoemd wordt. Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van belangenbehartigers en wordt gekozen via de waterschapsverkiezing. De provincie stelt het aantal bestuursleden vast.

Meer informatie: Waterschappen

Topsector Water

In 2008 heeft het ministerie van Economische Zaken het topsectorenbeleid vastgesteld. De Topsector Water richt zich onder meer op vraagstukken uit de watertechnologie, deltatechnologie en maritieme technologie. Het doel is de Nederlandse watersector in gezamenlijkheid te laten werken aan innovatieve en duurzame oplossingen én om de Nederlandse kennis op het gebied van watermanagement internationaal uit te dragen.

Meer informatie: Topsector Water

Kennisinstituten en bedrijven

Nederland beschikt over een groot aantal kennis- en onderzoeksinstituten. Zij richten zich onder meer op watermanagement, watertechnologie, deltatechnologie en maritieme technologie. Daarnaast zijn er veel bedrijven actief in 'het water' die in de loop der jaren een schat aan kennis en ervaring hebben opgebouwd.

Veel van de kennis wordt ook geëxporteerd, al dan niet met hulp van Netherlands Water Partnership.

Meer informatie: Netherlands Water Partnership